Home

Védekezéshez való jog

Körtefa faragás, körtefa nevelése a házikertbenDr

A védekezéshez való jog érvényesíthetősége az Európai Unióban Az adós eljárási alapjogainak védelme határon átnyúló végrehajtás során dr. Kaliczka Alexandra Kézirat lezárva: 2013.07.01. Témavezető 34. § (1) Az eljárás alá vont személyt megilleti a védekezéshez való jog. (2) A szabálysértési hatóság és a bíróság köteles biztosítani, hogy az eljárás alá vont személy az e törvényben meghatározott módon védekezhessen. 25. A jogorvoslati jogosultsá védekezéshez való jog érvényesítésének alapvető kérdését is megoldották. Ennek ellenére meglepő módon éppen a védekezéshez való jog sérelmét látták megvalósulni a reform ellenzői abban, hogy a felülvizsgálat eltörölte volna az exequatur eljárást, és a közrendi kifogást. A kutatás fő célkitűzés A védekezéshez való jog teljes körű biztosítása érdekében, azaz, hogy az ügyfél a jogainak megvédése érdekében akár írásban is szabadon feltárhassa az információkat az ügyvédje előtt, a 2017. június 29. napján hatályba lépett ügyvédi tevékenységről szóló törvény általános jelleggel vezette be a védekezés.

Szabs. tv. (új) - 2012. évi II. törvény a ..

Az eljárás ésszerű határidőben való lefolytatásához, valamint a szabadlábon védekezéshez való jog érvényesülése A már utaltak szerint az Egyezmény 6. cikkében meghatározott tisztességes tárgyaláshoz való jog egyik lényeges eleme, hogy a bíróság ésszerű időn belül döntsön a vádak megalapozottságáról (1. A védekezéshez való jognak több, a Tpvt.-ben nevesített eleme van. Ezek az elemek együttesen adják ki a védekezéshez való jogot, amelynek mind a kérelemre, mind pedig a hivatalból induló eljárásokban érvényesülnie kell. A védekezéshez való jog Tpvt.-ben meghatározott elemei a következők

Üveggyártó cégek — tarján glass kft

A közigazgatási bíróságnak azt kell vizsgálnia, hogy lehetetlenné vált-e, vagy jelentősen elnehezült-e az adózó számára a nyilatkozattételhez és a védekezéshez való jog gyakorlása az adóhatóság működési körében bekövetkező okok miatt. Jogeset bírósághoz való jogot, a nyilvános tárgyaláshoz való jogot, az eljárás ésszerű idő-tartamát. Jelen tanulmányomban ennek folytatásaként a jogorvoslathoz való jog, a bünte-tőeljárás különleges garanciái közül az ártatlansághoz való jog, a védelemhez való jog és a tolmácshoz való jog kerül bemutatásra. 1 A nyomozás eredményének a terhelt, illetve a védő általi megismerése a tisztességes eljárás követelményének, illetve a védekezéshez való jog érvényesülésének az egyik sarokpontja. Ezen megismerési jog biztosítása és különösen annak időpontja ugyanakkor nem választható el a büntetőeljárás -vádemelésig tartó - rendszerétől. Az előkészítés alatt. Bejegyzések védekezéshez való jog címkével 2020. december 29. Cégvilág. Versenyjog - Eljárási garanciák az Európai Bizottság és a GVH eljárása során A Wolters Kluwer gondozásában megjelenő, Tóth Tihamér által írt Uniós és magyar versenyjog című könyv célja, hogy a versenyjog egészéről átfogó képet adjon.

Védekezés céljából készült irat! Ne olvasson tovább

  1. az érdemi védekezéshez való jog érdekében külön indítványozza a főtárgyalás elhalasztását, ha felkészültsége mellett nem tudja a védőbeszédet megtartani. A büntetőeljárási gyorsítócsomagról szóló előző két cikkemben jeleztem, hogy jelenleg az ügyvédeknek, védőügyvédeknek egyre fogyatkozó.
  2. A nyilatkozattételhez és a védekezéshez való jog érvényesülése feltételezi, hogy az ügyfél megismerhesse a hatóság bizonyítási eljárását, az annak keretében beszerzett bizonyítékokat, amelyekre a hatóság az ügyfelet érintő döntéseit alapozza {3223/2018. (VII. 2.) AB határozat, Indokolás [36] pont}
  3. Az elemzést annak érdekében végzem, hogy bemutassam, miként ütközhetnek egyazon szakpolitikának a céljai: hogyan áll ellentétben az automatikus végrehajtás megvalósítása (uniós alapjog a szabad mozgáshoz való jog) a védekezéshez való joggal (alapvető emberi jog, továbbá unióban elismert alapjog a védekezéshez való jog)
  4. tavételt (mé
  5. 4.1.2.3. Védekezéshez való jog . MeRSZ online okoskönyvtár Több száz tankönyv és szakkönyv egy helye

Az ilyen magatartás azonban a védekezéshez való jog része akkor, amikor az eljárás megszüntetésének, a felmentésnek, vagy a vádelejtésnek oka a bizonyítékok hiánya, az eljárásmegszüntetés oka a magánindítvány hiánya, a büntethetőség elévülése, illetve az, hogy a cselekményt már jogerősen elbírálták A bíróság általi meghallgatáshoz való joggal kapcsolatos kifogásokra válaszul a Bíróság kimondta, hogy a védekezéshez való jog biztosítása a közösségi jog alapját képezi, még a közigazgatási jellegű eljárásban is, ahol bírságot szabhatnak ki vagy eltiltást alkalmazhatnak. [23 A Győri Törvényszék ezt nem is vitatta. Ellenben a törvényszék azt az álláspontot foglalta el, hogy a terhelti kihallgatás tervezett időpontjáról való értesítés elmaradása nem jelenti a védekezéshez való jog lényeges korlátozását. Miranda forumul Emiatt a nyilatkozattételhez és védekezéshez való jogon keresztül a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog értelmezési tartományához is szükségképpen hozzátartozik. [38] 3. A továbbiakban az Alkotmánybíróság az iratbetekintési jog korlátozását lehetővé tevő titokvédelmi szabályozás tartalmát vizsgálta A védekezéshez való jog részjogosítványai csoportokra bonthatók a szerint, hogy melyik milyen célt szolgál. Egyrészt számos jogosultság biztosítja az ügy részletes megismerését, másrészt annak bővítését, javítását, más szóval előbbre vitelét. Az ügy megismeréséhez való jog az alapos gyanú, illetve a vád.

Védekezéshez való jog, védett ügyfél-ügyvéd kommunikáció. Az egyik legfontosabb ilyen garanciális szabály a védekezési joggal kapcsolatos. Ön jogi védelmet vehet igénybe a GVH eljárása, így a helyszíni kutatás során is (ugyanakkor a GVH nem köteles megvárni az ügyvéd megérkezését) 34. § (1) Az eljárás alá vont személyt megilleti a védekezéshez való jog. (2) A szabálysértési hatóság és a bíróság köteles biztosítani, hogy az eljárás alá vont személy az e törvényben meghatározott módon védekezhessen A tisztességes hatósági eljáráshoz való jog mint alapjog sérelme a határidő-mulasztás miatt abban az esetben valósul meg, amennyiben a hatóság késedelme miatt az ügyfél igazolt hátrányt szenvedett - a Kúria eseti döntése. Ami a tényállást illeti, a NAV (elsőfokú hatóság) a felperesnél áfa adónemben lefolytatott bevallások utólagos vizsgálatára irányuló. való jog dogmatikailag három szintre bontható szét, amelyek a bírósági eljárás folya-matában idõben egymást követik. Elõször is a meghallgatáshoz való jog feltételezi a megfelelõ idõben és szabályszerûen történt kézbesítést. Eszerint a meghallgatáshoz való jog az információhoz való jogot magában foglalja A Tatabányai Törvényszék 4.P.20.855/2013/9. számú ítéletében az indítványozók keresetének részben helyt adva megállapította, hogy az indítványozók személyhez fűződő jogát (iratmegismerési jog, védekezéshez való jog) az alperes megsértette azzal, hogy az általuk kért iratmásolatokat nem, illetve nem teljes.

Az rBe. 43. § (2) bekezdés b) pontjában terhelti jogként - helytelenül - megfogalmazott szövegezés miatt (a terheltet érintő iratokba betekinthet) az is előfordult, hogy még a tárgyalási szakban - fenti tételre való hivatkozással - a védekezéshez való jog korlátozás alá kerüljön. [12] Továbbá üdvözlendő. A TISZTESSÉGES ELJÁRÁSHOZ VALÓ JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE 83 ÁLLAM - ÉS JOGTUDOMÁNY LVIII. ÉVFOLYAM 2017 4. SZÁM 80- 91 szerű idő fogalmát nem határozza meg pontosan - nem is volna lehetséges -, így vizsgálatánál elsősorban az EJEB kialakult gyakorlata szolgál útmutatóul. A per

57. §-a (1) bekezdésével, a hatályos alapnorma mindössze az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog kifejezett deklarálásával egészíti ki a szabályozást. [2] A felsorolásból adódóan a tisztességes eljáráshoz való jog sajátossága, hogy annak kereteit garanciák sokasága tölti ki tartalommal Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1064/2017. számú ügyben Előadó: dr. Karácsony-Pápai Anita Az eljárás megindítása A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) civil szervezet a hivatalomnak megküldött beadványában annak vizsgálatát kezdeményezte, hogy a védekezéshez való jog és a kiszolgáltatot A védekezés joga: az eljárás alá vont személyt megilleti a védekezéshez való jog a jogorvoslati jogosultság: a szabálysértési hatóság határozata és intézkedése ellen, valamint intézkedésének elmulasztása miatt - ha a törvény kivételt nem tesz - jogorvoslatnak van helye kezményeirõl, hogy a védekezéshez szükséges elõkészületeket megtehesse. Csak ezek betartása mellett van annak létjogosultsága, hogy a végrehajtási államban már nem vizsgálható felül a védekezésre való jog biztosított volta.10 17 Kommissionsvorschlag vom 18. 4. 2002, KOM (2002) 159

A védelemhez való jog A védelemhez és a védekezéshez való jog biztosítása [Be.43.§ (2) bekezdés d) pont, Be.44.§ (1) bekezdés b), d) pont] (Fővárosi Ítélőtábla 1.Bf.139/2006.) ÍH 2007/9/94. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés - közügyektől eltiltás I Nem véletlen, hogy mind a bírói gyakorlatban, mind a szakirodalomban ezzel kapcsolatban mintegy szinonimaként egyre többet használatos a védekezéshez való jog fogalma. Ezt a jelentőséget is hangsúlyozza a MK azáltal, hogy külön szerkezeti egységben helyezi el ezeket a szabályokat A törvény indokolása szerint e változtatás nem csökkenti a védekezéshez való jog tartalmi mélységét, az ügyfél számára az eljárás során keletkező iratok a törvényi kivételektől eltekintve továbbra is betekinthetőek maradnak, csupán a betekinthetőség megnyílásának időpontja módosul. A Tpvt. 73

Farkas Henrietta Regina: A tisztességes eljárás főbb

E feltételrendszer a közbeszerzési jog alapelveire épül, úgy mint az egyenlő bánásmód és átláthatóság elvére, valamint a védekezéshez való jog és a meghallgatáshoz való jog alapelvére ALAPVETÓ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE Ügyszám: AJB-1064/2017. Ugyintézó: dr. Karácsony-Pápai Anita Ismételten köszönöm, hogy megtisztelt a bizalmával és a védekezéshez való jognak és a kiszolgáltatott személyek érdekeinek a szabálysértési eljárásjog rendszerében történó. Az ily módon védelemben részesíthető alapvető jogok között szerepel a tagállamok közös alkotmányos hagyományain nyugvó magánélethez való jog tisztelete, amelyet az EJEE 8. cikke rögzít, és amelyet a Nizzában 2000. december 7-én kihirdetett, az Európai Unió Alapjogi Chartájának (HL C 364, 1. o.) 7. cikke is megerősít Az alapvető jogok biztosa közleményt adott ki csütörtökön, amelyben az ingatlan-végrehajtások felfüggesztését javasolta. A közlemény szerint pandémiás helyzetben számos magánszemély és család fokozottan nehéz helyzetbe kerül, amely munkájukat, megélhetésüket, így lakhatásuk biztonságát is veszélyeztetheti

34. § (1) Az eljárás alá vont személyt megilleti a védekezéshez való jog. (2) A szabálysértési hatóság és a bíróság köteles biztosítani, hogy az eljárás alá vont személy az e törvényben meghatározott módon védekezhessen. Bemutatkozás dr. Keller András. Szakterületek Széles paletta A hallgatás felfogható a védekezés egy megengedett módjáról vagy akár a védekezéshez való jogról való lemondásként is. A hallgatás jogával - akárcsak a többi garanciális szabállyal - azt ismerjük el, hogy a vádlott peralakító főszemély az eljárásban. amely szerint a hallgatáshoz való jog nem az ártatlanok. A védekezéshez való jog az alapvető jogok közé tartozik, de tőlem ezt teljes mértékben megvonják azzal, hogy elszigeteltségben tartanak. Napnál világosabb, hogy ilyen körülmények között nem lehet tisztességes tárgyalásról vagy egyenlő feltételekről beszélni - mondta Jugoszlávia népirtással, háborús bűnök és. védekezéshez, és a védelemhez való jog maradéktalanul érvényesült-e. A Be. 211.§ (1) bekezdésének utolsó mondatát a törvényalkotó a 2013. évi CLXXXVI. törvény 44.§-ával 2014. január 1. napjától hatályba léptette. A módosítás egyik alapja, hogy hatályba lépett AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. május 22- felfüggesztése, eljárási határidő túllépése, védekezéshez való jog sérelme, bizonyítás nem teljesítése) okán, másodlagosan a megváltoztatását a jogsértés hiányának megállapítása és bírság kiszabás mellőzése mellett, harmadlagosan a bírság mellőzését (a határidőn túli határozathozata

Eljárás a versenyjogban Cégvezeté

A védekezéshez való jog védelme érdekében az e célból keletkezett iratok bizonyítási eljárásból való kirekesztése. Az EU versenyjogában az ügyvéd és ügyfele közötti kommunikáció védettsége (ún. legal privilege) elismert, a versenyfelügyeleti eljárások során alkalmazható és alkalmazandó, alapelvi. Az ügyvezető alelnök szerint méltánytalan és igazságtalan, hogy a törvények rosszhiszemű értelmezésével, a védekezéshez való jog brutális megcsonkításával, az igazságszolgáltatást felhasználva ma is megbélyegezhetnek egy egész közösséget. Az RMDSZ-el együttműködő MPP közleményben foglalt állást

Video: Az adóalanyiság feltétele - Adó Onlin

Az iratismertetés sorsa az új büntetőeljárási törvényben

védekezéshez való jog - Adó Onlin

Védőügyvéd És Helyettes Védő - Büntetőjogi Változáso

3311/2018. (X. 16.) AB határozat - Nemzeti Jogszabálytá

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. védekezéshez való joga lehetetlenülne el. Megjegyezzük továbbá, hogy a Személyes Adatoknak a jogviszony megszűnése utáni kezelésének a tilalma olyan aránytalan és az Adatkezelőre nézve egyoldalúan hátrányos helyzetet teremtene, amelyben kizáróla A koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges feltételek biztosítottak. Magyarországnak működnie kell, úgy, hogy közben mindent tegyünk meg az emberi élet védelmének biztosítása érdekében - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a pénteki Kormányinfón A vádlott vallomása egyrészről a védelemhez való jog egyik alapkövetelménye, másrészről bizonyítási eszköz is a vád, a védelem, illetve az ítélkező fórum kezében. A bíróság köteles a vádlottat részletesen kihallgatni, módot adni neki arra, hogy vallomását összefüggően előadhassa

A védekezéshez való jog érvényesíthetősége az Európai

védelemhez való jog, visszaható jogalkalmazás tilalma, nem ítélhető el senki sem olyan bűncselekményért, amiért már jogerősen felmentették vagy elítélték. Mindez nem azt jelenti, hogy az összes többi alapjog korlátozásra, avagy felfüggesztésre kerülne Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón jelentette be, milyen lazítások lépnek érvénybe, amint elérjük az 5,5 millió beoltottat. Ezek a járványügyi korlátozások szűnnek meg Novák Katalin tárca nélküli miniszter, az operatív törzs vezetője a héten jelentette be, hogy javasolni. A védekezéshez való jog érvényesíthetősége az Európai Unióban: Az adós eljárási alapjogainak védelme határon átnyúló végrehajtás sorá védőhöz való jog jogorvoslati jogosultság elve anyanyelv használata 6. Mit jelent a társas bíráskodás és a laikus jelenlét elve? jog a védekezéshez való jog tájékoztatáshoz való jog jelenlét joga az eljárási cselekményekben vallomás-tételi jog irattanulmányozáshoz való jog

védekezéshez való jog (meghallgatáshoz való jog) - pl. l. Lisrestal-döntés, a fentiekben; vállalkozás szabadsága - pl. 234/85 Staatsanwaltschaft Freiburg v Franz Keller [1986] EBHT 2897, sérti-e ezt a jogot az a közösségi jogszabály, mely nem engedi a bor címkéjén a durchgegoren (teljes egészében erjesztett. Antiphón szemében viszont a védekezéshez való jog természettörvé= ;ny, mely nem is jog, de kötelezettség, ezért áll diszkrepanciában az önhatalomról való lemondással. További példák felsorolása után megállapítja, hogy ha a törvény győzelemre segítené azokat, akik a. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) /GDPR 17. cikk/ Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: · a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelté védekezéshez való felkészülés. védőválasztás, védő kirendelését kérheti. A terhelt a védőjével érintkezhet. Az előzetes letartóztatásban lévő terhelt csak olyan korlátozásnak vethető alá, amely a büntetőeljárás jellegéből következik, vagy amely a letartóztatást foganatosító intézet rendje szükségessé tesz Az Alapvető jogok általános ismertetése előtt először az Életről fogok ebben a bejegyzésben egy kicsit meditálni, mégpedig azért, mivel az Élethez való jog minden más jogot megelőz.Manapság és Európában.Ez a jog máshol ugyanis még ma sem, más korokban pedig pláne nem volt abban a formába

Képviselethez, védelemhez, ingyenes jogsegélyhez való jog Jogforrások: 1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről 6. cikk 1 - VÉDEKEZÉSHEZ VALÓ JOG szabad védő választás. Title: PowerPoint Presentation Author: Zakó Ildikó Created Date: 2/7/2016 4:37:43 PM. Egyetlen korlátja, hogy ne korlátozza a tagállam védekezéshez való jogát. Oktatási segédanyag - ME ÁJK - Dr. Angyal Zoltán. 3. Lehetséges jogsértések. 1. Az elsődleges és a másodlagos uniós jog rendelkezéseinek megsértése. 2. A tagállamokat terhelő együttműködési kötelezettség megsértés Veszélyhelyzet és adatvédelem: a speciális rendelkezések. A veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 2020. május 5-én lépett hatályba, de a már ekkor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell

Az Európai Unió joga - 4

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese megállapította, hogy a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság által kezdeményezett nyomozás megalapozatlansága a jogállamiság alapelvét, a gyanúsítás közlésének elmulasztása a panaszosnak a védekezéshez való jogát sértette őket tagadni vagy megcáfolni is: vagyis a jog meghatározatlansága nemcsak nyelvi hordozójának meghatározatlanságából, hanem a védekezéshez való jogból is ered. Ha ez igaz − következtet MacCormick −, akkor téves a joguralomnak a jogbizton-sággal való azonosítása: A jogbiztonság esendő (defeasible) biztonság. (28. o. kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához Tájékoztatáshoz való jog Ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. a Vidékfejlesztési Program VP3-3.2.1-21 kódszámú, Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége című felhívásban való részvételéhez való hozzájárulásról. 1542/2021. (VIII. 3.) Korm.

41/2003. (VII. 2.) AB határozat jogszabály ..

A rendelet a veszélyhelyzet megszűnéséig a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése, valamint továbbterjedésének megakadályozása érdekében az adatkezelési célból kezelt személyes adat kezelése tekintetében eltérő szabályokat állapít meg az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az. információhoz való jog egyfelıl tehát védelmi jellegő, másfelıl pedig döntés megalapozó, döntés-elıkészítı jellegő. Ebbıl az aspektusból pedig az információhoz való jog kapcsolódik a többségi tagokkal szembeni védekezéshez is. A törvénynek intézményesen biztosítani kell azt, hogy Vizsgálom a büntetőeljárási törvénybe foglalt alapvető elvek érvényesülését a jogalkalmazói gyakorlatban, mint a terhelt szabadlábon védekezéshez való joga, az ártatlanság vélelme, a tisztességes eljáráshoz való jog, a védelemhez való jog

Árva Zsuzsanna - Elt

Ügyvédi titok az új ügyvédi kódextervezet alapján. Az ügyvédi titoktartási kötelezettség az ügyvédi tevékenység meghatározó szabálya. A titoktartás az ügyvéd oldalán kötelességként, az ügyfél oldalán pedig jogként jelenik meg.Titoktartás nélkül nincs bizalom az ügyfél részéről, a bizalom hiánya pedig akadályozhatja őt abban, hogy a megbízás. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez vagy, ha tiltakozott az adatkezelés ellen. d. Törléshez való jog Ön jogosult kérni az általunk tárolt személyes adatai törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás. Alternatív leterheltség. Jog | 2012. március 22. Alig kezdődött el a bírósági reform, a gyakorlat máris bebizonyította, hogy van mitől tartaniuk az igazságszolgáltatás függetlenségéért aggódóknak, és van alapja a Velence Bizottság kritikus véleményének. Két példa az ügyek áthelyezésére. Az Országos Bírósági. A 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés, több vonatkozásban, jelentősen megváltoztatta az Európai Unió jogát. A szerző már e változások tükrében kínál gyakorlati bevezetést az uniós jogba, a kiválasztott uniós jogterületek áttekintésén és elemzésén keresztül. Az uniós jog közvetlen vagy közvetett hatással van a magyar jogrendszer legtöbb. Megilleti őt a védekezéshez való jog. Felőlem Simon Gábor bármelyik nyilatkozata törölhető. Egy normális lexikoncikknek nem lehet célja még annak az érzékeltetése sem, hogy S.G. esetleg (?) hazudik. S.G.-ről pont elég azt állítani, hogy nem adott kellő magyarázatot arra, hogy vagyona honnan származik + hogy.

A személyes adatok védelméhez való jog alapvetően fontos szerepet játszik a korlátozó intézkedések területén, mivel az más alapvető jogok, így a védekezéshez való jog, a meghallgatáshoz való jog és a hatékony jogi védelemhez való jog eredményes tiszteletben tartásához is hozzájárul. 9 A már hivatkozott 2015. évi Kbt.-hez fűzött Kommentár a hivatalbóli kiterjesztést formális végzéssel elrendelhetőnek tekinti és úgy fogalmaz, hogy a formális végzéssel való kiterjesztésnek a jelentősége abban van, hogy ekként biztosítható a védekezéshez való jog A korlátozáshoz és a törléshez való jog kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a személyes adatait megadta, és azokat az Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján kezeli, úgy ezen jogalap alapján, ebből a célból jogosult az Adatkezelő az érintett kérése ellenére is továbbkezelni