Home

Konstruktivista tanuláselmélet

Konstruktivista tanuláselméle

  1. A konstruktivista tanuláselmélet bemutatása a mechanika példáján keresztül A konstruktivista ismeretelmélet; Az objektivista ismeretelméletek; A tanulás konstruktivista felfogásáról; A konceptuális váltásról; A peripatetikus és a klasszikus mechanika modell kultúrtörténeti megközelítésbe
  2. A konstruktivista tanulás elmélete szerint a tanuló rendszer, specifikusan az emberi agy aktív a folyamatban, nem pusztán elszenvedi a külső hatásokat, hanem nagyon is kezdeményezően viszonyul az őt érő hatásokhoz, adaptívan részt vesz a folyamatokban, vagyis alkalmazkodás történik. A konnektív tanuláselmélet az.
  3. a konstruktivista tanuláselmélet mely elemeit és milyen módon javasolják a ku-tatók beépíteni az olimpiai nevelésbe (3.1. alfejezet); és melyek azok a létező olimpiai nevelési programok, amelyekben fellel-hetők a konstruktivista tanuláselmélet elemei (3.2. alfejezet). A vizsgálat során arra kerestük a vá

Tanuláselméletek, konstruktivizmus Net of my min

0. BEVEZETÉS 0.1 CÉLKITŰZÉSEK, KOMPETENCIÁK. A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 0.1.1 Célkitűzés A Tanuláselméletek és tanítási-tanulási stratégiák kurzus célja, hogy a hall-gatók vizsgálják meg a legfontosabb tanuláselméleti irányzatok (behaviouriz Jean Piaget (1896-1980) svájci pszichológus fejlődés-lélektani elmélete (szokás némiképp félreérthető, de magától a szerzőtől eredő kifejezéssel genetikus tanuláselméletnek vagy genetikus ismeretelméletnek is nevezni) a kora huszadik századi pszichológia és annak alkalmazásai (például pedagógia, didaktika) egyik meghatározó (sokat kritizált, de tematizáló.

Felnőttképzés - művelődés: Tanuláselméletek a gyakorlatban

A konstruktivista tanuláselmélet. A konstruktivizmust gyakran élesen szembeállítják a tanulás behaviorista modelljével. A behaviorista pszichológia azokat a változásokat vizsgálja, amelyek a magatartásban kifejeződnek, szemben a csupán belső lelki változásokkal. A tanulást úgy értelmezik, mint a megfigyelhető magatartás. A konstruktivista tanuláselmélet a tanulásról nem elsősorban ismeretszerzési, bevésési vagy akár megértési folyamatként gondolkodik, hanem olyan aktív folyamatként értelmezi, amelyben a tanuló a már meglévő tudásrendszerekbe beágyazott ismeretei segítségével egyéni módon értelmezi az új ismeretet és azok alapján.

A konstruktivista tanuláselmélet szerint azonban a tanulás a tanuló egyén önállóan végrehajtott tevékenysége, amelynek során nem a tudás, a tartalom, a készségek elsajátítása vagy feldolgozása, hanem azok konstruálódása, azaz tudatos építése megy végbe. Ez a folyamat tehát soha nem nullánál kezdődik, hanem a már. A konstruktivista tanuláselmélet szerint tudásunk nem más, mint konstrukció (építés) eredménye, vagyis a tanuló (gyermek, felnőtt) ember egy világot (világnézetet, világlátást) épít magában. A tanuló emberben felépülő világ azonban nem passzívan épülő rendszer, hanem kölcsönhatásba kerül a külső. A tanuláselmélet képviselői a kezdeti behaviorista nézeteken túllépve ma már a konstruktivista elképzeléseket részesítik előnyben. A tabula rasa ideájával szemben a kompetens csecsemő jellemzőit hangsúlyozzák és számolnak a fejlődő idegrendszer jelentőségével is

A konstruktivista tanulási környezet olyan pedagó-giai célokkal rendelkezik (Honebein, 1996), amelyek jól támogathatók a populáris kultúra alkotásain keresz-tül is. A konstruktivista tanulási környezetnek támogatnia kell a tapasztalatszerzés külön-böző forrásainak felhasználását és a különböző nézőpontok beemelését Konnektivista tanuláselmélet A tanulás (cselekvőképes tudásként definiálva) rajtunk kívül is tartózkodhat (egy szervezetben vagy adatbázisban), speciális információs készletek kapcsolódására fókuszáltan, és a kapcsolatok lesznek azok, melyek képessé tesznek minket arra, hogy többet tudjunk meg, s ez még fontosabb. A konstruktivista tanuláselmélet szerint a tanulók úgy építik fel a tudásukat, hogy korábbi tapasztalataik, ismereteik, élményeik szerint formálják az új ismereteket. A konstruktivista felfogásban a tanuló nem üres edény, amit meg kell tölteni a már létező tudással, hanem aktívan részt vesz a tudás felépítésében A konstruktivista tanuláselmélet A múlt század elején Jean Piaget francia pszichológus a gyermek értelmi fejlődésében döntőnek tartotta azoknak a műveleteknek fejlődését, amelyek meghatározzák a gyermek gondolkodását. Szerinte ezek az értelmi műveletek rendszert alkotnak a fejlődő tudatban

12.00 Urbán Péter (EKE NTDI): Tanári szerepmegvalósítás a digitális oktatásban. A konstruktivista tanuláselmélet szempontjai 12.20 Tuba Márta (KRE): Tudatosságra nevelés digitális kontextusokban. Hozzászólások, vita. 13.00 EBÉD szünet. 13.40-16.00 Szekcióülés Vezeti: Szőke-Milinte Enik A konstruktivista tanuláselmélet néhány, a fizika oktatása szempontjából fontos megállapítása. Néhány javaslat a fizikaoktatás lehetséges megújításához a mechanika példáján keresztül 8 TARTALOM ô.. Tanuláselméletek a î ì században - kognitivista tanuláselmélet.....9

Konstruktivizmus - pedagógia - andragógia Pedagógiai

Postrehy a názory členov EPALE . Správy. Najnovšie dianie vo vzdelávaní dospelýc A konstruktív tanuláselmélet hogyan támasztja ezt alá, hogyan segíti a pedagógiai gyakorlatot? A konstruktivista tanulásszemléletben fontos szerepet játszanak olyan elvek, amelyeket a tanítástanulás folyamatában érdemes követni, ezek között az egyik legfontosabb a kontextus elv A konstruktivizmus a tanuláspszichológiában tiszteletben tartja azt a feltételezést, hogy az emberi tapasztalat és tanulás olyan tervezési folyamatoknak van kitéve, amelyeket organoleptikus, idegi, kognitív és társadalmi folyamatok befolyásolnak. Alapvető tézise az, hogy a tanulók a világ egyéni megjelenítését hozzák létre a tanulási folyamatban

3 tanuláselmélet az oktatástervezésben E-learning

Az élethosszig tartó tanulás és a felnőttképzés

• A konstruktivista tanuláselmélet szerint a tanulás aktív folyamat, melynek során az új információkat előzetes ismereteink és elképzeléseink rendszerébe illesztjük bele. • Nincs tiszta empíria. Megfigyeléseink mindig elmélettel terheltek, így a kísérletek sem lehetnek döntő bizonyítékok, nem mondhatják meg, hog A szocio-konstruktivista tanuláselmélet alapjai és alkalmazási lehetőségei a zeneoktatásban, a zenetanárrá válás folyamata, a gyakorlatvezető- és mentortanár szerepe és feladatai a zeneoktatásban. A zenei mentor alapkészségei: 7-10 kredi

Hagyományos tanulásértelmezés: tapasztalat indukció elméletalkotás. Új, pl. konstruktivista tanuláselmélet szerint az egyén nem megszerzi, hanem megteremti a saját tusását. Kételyek és szkepticizmus: Kutatások, amelyek a veleszületett faktort hangsúlyozzák túl: már-már nullára csökkentik a nevelési hatás. Tóthné Vojtkó Veronika: A konstruktivista tanuláselmélet megjelenése az olimpiai nevelés elméletében és a nemzetközi olimpiai nevelési programokban Műhely Barnucz Nóra - Uricska Erna : Innovatív nyelvtanulási módszerek és módszertan a rendészeti szaknyelvi képzés vizsgálatában - Előtanulmány egy vizsgálatho Konstruktivista tanuláselmélet Jan 1, 1975. Konstruktivizmus A tanulást nem a tudás átvételének, hanem annak konstruálásának, azaz aktív folyamatnak tartja. Legfontosabb mozzanata, hogy a tanuló meglévő, rendszerezett ismereteinek segítségével értelmezi az új információt. A tanuló nemcsak befogadja a tudást, hanem. A hátterében álló konstruktivista tanuláselmélet szerint az egyén keresi a saját rendjét az információk között és meghatározott céllal gyűjt arra vonatkozóan bizonyítékokat, hogy valamire képes, valaminek az elvégzésében kompetens. Utóbbi szerz a konstruktivista tanuláselmélet alapján úgy véli, hogy nincs jelen a képzésben az értelmezési alternatívák sokfélesége, így a különféle megközelítések egyéni adaptivitása sem jelenhet meg, mely a nézetek és

Piaget tanuláselmélete - Wikipédi

A konstruktivista tanuláselmélet szerint tudásunk nem más, mint konstrukció (építés) eredménye, vagyis a tanuló (gyermek, felnőtt) ember egy világot (világnézetet, világlátást) épít magában tanuló előtt is. A konstruktivista tanuláselmélet azt is kimondja, hogy az új tudáselem beépülése a tudásrendszerbe attól függ, feldolgoztuk-e - értelmeztük, megértettük - az új információt, összevetettük-e meglévő tudásunkkal, és ellentmondásmentesen tudtuk-e kapcsolni ahhoz keretét a tanuláselméletek áttekintése, és a konstruktivista tanuláselmélet részletesebb bemutatása adja. Mivel a tanár szerepe átértékelődik, illetve új értelmezésekkel bővül, szükséges áttekinteni, hogy milyen feladatai és lehetőségei vannak a tanárnak, amennyibe Tanuláselmélet - tanulásfelfogás 17 I.6.2. Paradigmaváltás - kopernikuszi fordulat 18 I.6.3. Kommunikációs technológia 20 I.6.4. Adaptivitás 20 konstruktivista didaktika tipológiát (Nahalka 1997/2, 21-33, Nahalka 1998, 117-158, Nahalka 2002, 33-49). Ennek során érintettem, hogy a portfóliómódszer kognitív bázisát. Problémamegoldás, tudásmenedzsment, konstruktivista tanulás. Pszichológiai ismeretek (14 kredit) Gazdaságpszichológia, szociálpszichológia, emberi észjárások . Kötelezően válaszható tárgyak (8 kredit) Angolszász coaching tapasztalatok angol nyelven, forrásteremtés, pályázatírás, Coaching versenyhelyzetben, projektmenedzsmen

A tanulás fejlesztése Oktatáskutató és Fejlesztő Intéze

Pajor Nikolett: A konstruktivista tanuláselmélet gyakorlati alkalmazhatósága Pelikán István: IKT a történelemtanításban Pornói Imre: A két 8 osztályos - népiskola kontra általános iskola Rózsa Lászlóné: Az IPOO minimum program a tanítóképzésbe A konstruktivista tanuláselmélet (2. ábra) szerint a tanulás kimenetele és fajtája szempontjából döntő annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy az új ismeret és a már meglévő ismeretek (kognitív értelmező rendszer) között van-e ellentmondás. Ennek a kérdésnek a részletes vizsgálata alapján lehet levezetni a tanulás. • a konstruktivista tanuláselmélet jellemzői, alapelvei, • az értékelés funkciói, formái, az értékelő személyek, • a tanári és tanulói szerepek változása a konstruktív pedagógiában, • a kooperatív munkaformák és technikák. 4. Eszközigény ismereteik, tapasztalataik alapján építsék fel új ismereteiket (konstruktivista tanuláselmélet). A tanulók részére szabadságot ad, mely segítségével időben és térben el tudnak szakadni a hagyományos frontális (osztálytermi) tanulástól, és aktív résztvevői lehetnek a tudás felépítésének

1.5. Konstruktivizmus - u-szeged.h

A konstruktivista tanuláselmélet a digitális pedagógia tükrében 217 A digitális osztályterem 218 Tanulást támogató applikációk 221 A mobiltanulás definíciója - az elmélettől a gyakorlati megvalósításig 221 A BYOD-modell222 A mobil mint multifunkcionális taneszköz? 222 LearningApps223 Mobil gondolattérképek22 Konstruktivista tanuláselmélet. Az RJR modell. A Ráhangolás - Jelentésteremtés - Reflektálás, egy konstruktivista szemléletű . tanulási-tanulássegítési modell, amely interaktív tanulási formaként nagy szerepet játszhat a tanulók kritikai gondolkodásának fejlesztésében. 7 Roszik Dóra - A konstruktivista tanuláselmélet megjelenése a tanítóképzésben. Szigeti Fruzsina - A Debreceni Egyetem fiatal kutatóinak nemzetközi vándorlási hajlandósága a push&pull tényezők alapján. Tóth Dorina Anna - Munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyek északkelet-magyarországi diplomáskén

konstruktivista tanuláselmélet. Előadó neve. A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája -. Dolhai Lajos: A Szent Útravaló Szabó Dániel SP: Személy és küldetés összefüggései Hans Urs von Balthasar krisztológiájában Szedlák Ilona OSB OBL.: Szempontok a jézusi barátsághoz. Vízvárdy Rita SSS: A konstruktivista tanuláselmélet és a katekézis.Avagy hogyan állítsuk a modern pedagógia felismeréseit a hitre nevelés szolgálatáb - értelmezése és a konstruktivista tanuláselmélet tételeinek a felsőoktatási szaknyelvoktatásra vonatkoztatása alapján kíván a gyakorlat számára is hasznosítható megállapításokat tenni. A kutatás elméletvezérelt abban az értelemben is, hog Klasszikus tanuláselmélet . Míg a formális zeneoktatás gyökerei legalább olyan mélyre nyúlnak vissza, mint az egyiptomi héberek vagy az ókori görögök, kihívások merültek fel, amikor a zene specializálódott és technikailag bonyolultabb lett az ie. 5

A nézetek, mint a reflexió korlátai A konstruktivista tanuláselmélet szerint az előzetes nézetek, az előzetes tudás az új tudás befogadásánál, mint szűrők funkcionálnak. Így. A konstruktivista tanuláselmélet szerint a tanulóknak maguknak kell megtalálniuk a problémák megoldásának módjait az információk segítségével, aktív kutatás és gondolkodás során új meggyz désekre kell jutni-uk, és ez fontosabb, mint a tanórákon hallott tények és adatok memorizálása Pajor Nikolett: A konstruktivista tanuláselmélet gyakorlati alkalmazhatósága Jármai Erzsébet Mária: Az érzelmek szerepe és a konstruktív pedagógia kapcsolódása III. terem Értékelés Levezető elnök: Tóth Zoltán Knausz Imre: Az osztályzat természetéről Kovácsné Duró Andrea: Tanárok értékelési gyakorlata

Konstruktív tanuláselmélet, a pedagógiai konstruktivizmus

kalmazásával folyik. Ehhez a szemlélethez szükséges lenne a konstruktivista tanuláselmélet és a fejlődéspszichológia különösen kisgyermekekre vonatkozó eredményeinek ismeretére. 2. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztés A zenei mentorképzés alapismeretei: 6-10 kredit: a szocio-konstruktivista tanuláselmélet alapjai és alkalmazási lehetőségei a zeneoktatásban, a zenetanárrá válás folyamata, a gyakorlatvezető- és mentortanár szerepe és feladatai a zeneoktatásban

Nyelvelsajátítási elmélete

Egy ókori tanuláselmélet interpretációja a kommunikációs technológiákhoz történő adaptivitás tükrében Doktori értekezés tézisei Témavezető: konstruktivista didaktika tipológiát (Nahalka 1997/2, 21-33, Nahalka 1998, 117-158, Nahalka 2002, 33-49). Ennek során érintettem, hogy a portfóliómódszer kognitív bázisát. A fogalom az oktatásügyben csak az utolsó egy-két évtizedben terjedt el. Elterjedését elsősorban a konstruktivista tanuláselmélet térhódításának és a konstruktivista. •A kompetencia alapú oktatás, mint a konstruktivista tanuláselmélet gyakorlata •A felnőttképzésben használt módszerek összehasonlító vizsgálata •A humán tőke és a gazdasági fejlődés összefüggései •Új munkaköri kompetenciák a változó piacgazdaság és az Európai Unió igényeinek megfelelőe többek között Brunner, Ausubel, Piaget, Vigotszkij nézeteit, a poszt-pozitivista filozófia hatását, a kognitív pszichológia eredményeit, a konstruktivista tanuláselmélet jellegzetességeit. Mind a tévképzetek (pl. az intuitív számfogalom, intuitív biológia, intuitív anyagfogalom, mentális modellek az Univerzum-ról A nyelvhelyességi szabályokkal kapcsolatos metanyelvi tudás formálása Szabó Tamás Péter MTA Nyelvtudományi Intézet ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskol

Tanuláselméletek timeline Timetoast timeline

A konstruktivista tanuláselmélet szerint minden tudás az előzetes tudás alapján épül fel. Mint ilyen, a gyerekeket nem szabad üres lapként kezelni, és a jelenlegi ismereteik alapján értelmet nyernek az osztálytermi anyagokkal A konstruktivista tanulásszemlélet szerint tehát a tanuló ember a tudást nemcsak egyszerűen befogadja, magába olvasztja, hanem egyenesen létrehozza az itt leírt értelmezési folyamatokban. A tanuláselmélet ezért is kapta a konstruktivista jelzőt A szociális konstruktivizmus (konstrukcionizmus) újabb irányzat, amely a konstruktivista alapokból fejlődött és abban nyújt újat a radikális konstruktivizmushoz képest, hogy a tanulás folyamatában a szociális közeget, a társas folyamatokat tekinti meghatározónak. Nahalka István (2002) elemzi, hogy mi a hasonlóság a konstruktivizmus és a konstrukcionizmus között a konstruktivista felfogás, valamint; a cselekvésközpontú (interakcionalista) elmélet. A behaviorista elmélet. A behaviorista tanuláselmélet volt az első, amely megpróbált magyarázatot találni a gyermekek nyelvelsajátítási mechanizmusaira. Követői úgy vélték, hogy a gyermekek tiszta lappal jönnek a világra, amelyet. Ezenkívül minden konstruktivista iskola ellenzi az empirizmus asszociációs-pszichológiai megközelítését , miszerint az elme passzívan felszívja a környezet tartalmát, és létrehozza a valóság másolatát. A konstruktivizmus viszont olyan nézetet ír le, amelyből az emberi elme aktívan jelentést tulajdonít a valóságnak

a behaviorista, kognitivista, konstruktivista és konnektivista tanuláselmélet markáns jellemző-it két-két állításban a kitöltők elé tárom az összes lehetséges kombinációban. A kitöltőknek minden esetben választaniuk kell, melyik állítást preferál-ják. A kitöltés során minden párosítással szembe A konstruktivista tanuláselmélet. Tanulási modellek.(Carrol és Bloom) A tanítási- tanulási folyamat szervezeti- és munkaformái, a megválasztásukat befolyásoló főbb tényezők és résztvevőkre gyakorolt hatásaik Társadalmi konstruktivizmus a tudás szociológiai elmélete, amely szerint az emberi fejlődés társadalmi helyzetben van, és a tudás másokkal való interakció révén épül fel.. A társadalmi konstruktivizmushoz hasonlóan a társadalmi konstruktivizmus is azt állítja, hogy az emberek együtt dolgoznak a műtárgyak elkészítésén

A szociális konstruktivizmus egy szociológiai elmélet a tudás , amely szerint az emberi fejlődés társadalmi található, és a tudás konstrukciója révén másokkal.. A társadalmi konstrukcionizmushoz hasonlóan a társadalmi konstruktivizmus is azt állítja, hogy az emberek együtt dolgoznak a műtárgyak elkészítésén .Míg a társadalmi konstrukcionizmus azokra a tárgyakra. A konstruktív pedagógia, mint korszerű tanuláselmélet a XX. század vége felé jelent meg a nemzetközi publikációkban (a konstruktivizmus alapvető filozófiai gondolatai néhány 1. ábra A hagyományos és a konstruktivista osztálykörnyezet összehasonlítása

4. Kollaboratív tanulás SME 2.0 Kurzuso

munka alapját a konstruktivista tanuláselmélet adja, ezen belül is a szociális konstruktivizmus, amelyben jelentős szerepet játszik az interakció, és amely szerint minden egyén saját maga konstruálja/alkotja meg a tudását a különböző impulzusok hatására. A konstruktivizmus szerint Jelenlegi elképzelésem szerint, vagy a kognitivista elmélet (az információfeldolgozást, előzetes tudást az új tananyaghoz való kötése stb.) vagy a konstruktivista tanuláselmélet tenném le. Az utóbbit, azért választanám, mivel a tanulókat és magát a tanulási folyamatot hangsúlyozza konstruktivista tanuláselmélet alapján úgy véli, hogy nincs jelen a képzésben az értelmezési alternatívák sokfélesége, így a különféle megközelítések egyéni adaptivitása sem jelenhet meg, mely a nézetek és a tudás összeillesztésének lehetőségét biztosíthatná. Az új képzési struktúra kínálta lehetősége Az elképzelés elméleti hátterében a konstruktivista tanuláselmélet áll, melynek gyökerei egészen visszanyúlnak a reformpedagógia megszületéséig, nevezetesen Montessoriig. Ő volt ugyanis az egyik első olyan pedagógus, aki úgy gondolta, hogy a tanulás egy olyan folyamat, amely a minket körülvevő világban történik, nem.

LapodaLogo - Lapoda Multimedia & Scienc

Aktuális Kommunikációs Nevelésért Egyesüle

Konstruktivista tanuláselmélet Rugalmas kompetencia-portfóliók mint tanulási célok Moduláris szervezés Információs háttérkörnyezet a hálón Kooperatív osztálytermi környezet Projekt-tanulás Kollektív tudáskeresés, tanácsadás a tudásmenedzs­mentben, önszervez ő tanulás Párhuzamos információ-feldolgozás Tutor. A koragyermekkori nevelés ( ECE; az óvodai nevelés is) az oktatáselmélet egy olyan ága , amely nem kapcsolódik a gyermekek formális és informális tanításához születéstől nyolc éves korig. Hagyományosan ez a harmadik osztálynak felel meg. Az ECE a felvilágosodás idején mint tanulmányi terület jelent meg , különösen azokban az európai országokban, ahol magas az. Konstruktivista tanuláselmélet és kritikai pedagógia . A kritikai pedagógia egyik alapvetése, hogy a tanár nem tudja csak úgy beleverni a tudást a gyermekek fejébe. Na de miért nem? Akkor hogyan is tanul a gyerek? És mi hogyan tanulunk? Ezeket a kérdéseket fogjuk körbejárni workshopunk keretében A konstruktivista tanuláselmélet a tanulás folyamat jellegét hangsúlyozza, a tudás felépítésében kiemelt szerepet kap az előzetes tudás és az aktivitás Nahalka, A fejlődés felgyorsulása és az egyidejűleg számos színtéren zajló tanulás miatt az iskola többé nem vállalhatja magára az élethez szükséges tudás.

Konferencia A Korszerű Oktatásért Almássy Téri Szabadidőközpont, 2004. november 22. Az irodalomtanítás tendenciái a világban Dr. Gordon Győri Jáno Tanulás, tanuláselmélet. Az ismeretátadás pedagógiája. A szemléltetés pedagógiája. A cselekvés pedagógiája. A konstruktivizmus alaptézisei. A konstruktivista pedagógia. A mai korszerű tanuláselméletek. 4.) Az oktatás célrendszere és tartalma Az oktatási cél fogalma és funkciói. Az oktatási célok kiválasztásának. 15:30 - 16:50 Társadalomelméleti Kollégium (TEK): Konstruktivista tanuláselmélet és kritikai pedagógia 16:50 - 17:00 Szünet 17:00 - 18:20 Leskó Barbara: Élménnyel a tudás felé - élménypedagógiai alapú foglalkozá A természettudományoktól való elfordulás hazánkban és határainkon túl is általános jelenség.1 Mindez a természettudományok iránti negatív attitűddel és a természettudományos tudás nem megfelelő színvonalával párosul. Az iskolában elsajátítot

és a konstruktivista tanuláselmélet 119 6.1. Élményeken, tapasztalatszerzésen alapuló élethosszig tartó tanulás 119 6.2. A Flow-elmélet. A tudás fajtái A tudás megszerzése Tudás és gazdaság; A tanulás fejlesztése Konstruktivizmus A konstruktivista tanuláselmélet Integráció és kereszttantervi tartalmak a természetismeret és társadalomismeret oktatásban A fenntartható fejlődé Integráció más területekkel - tárgyi koncentráció; Megjelölni azokat a. Mindenki számára nyilvánvaló tényező az, hogy a konstruktivista pszichológia és tanuláselmélet hatására a tanár szerepe a mintaadás és a tanulás folyamatának segítése lett, hogy a tanárnak a tanulócsoportok tanulási folyamatában problémát kell felvetnie, és a konstrukció folyamatát kell elősegítenie Új Pedagógiai Szemle 2020/3-4